THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.

Job ID: SK-2263 | Location: Samutsakorn, Thailand
22 October 2019 Print Report Share

THAI GULF ABRASIVES CO., LTD.

Job ID: SK-2263 | Location: Samutsakorn, Thailand

QC officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

รายละเอียดงาน


1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.กำหนดระเบียบปฏิบัติและวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ พร้อมจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงานที่เกี่ยวข้อง
3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการควบคุมคุณภาพและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4.ติดตามการควบคุมวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
6.รายงานต่อผู้จัดการแผนกคุณภาพ/ประกันคุณภาพ
7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 -35 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงานด้าน QC.ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001, ISO14001
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay

Is this your company? Claim it now!
Apply Now