Thai Beverages Public Company Limited

Job ID: BK-48075 | Location: Bangkok, Thailand
15 March 2019 Print Report Share

Thai Beverages Public Company Limited

Job ID: BK-48075 | Location: Jatuchak, Bangkok, Thailand

Human Capital Business Partner - Sales

Purpose:

               เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานทางธุรกิจ HCBP (Business Partner) จึงเป็นเหมือนพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางการขาย การบริหารงาน และการดำเนินงานให้สายธุรกิจเบียร์ โดยมีการวางแผน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสายธุรกิจเบียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนรับผิดชอบในงาน HCM ของสายธุรกิจเบียร์ ทั้งช้างอินเตอร์, IBHL, บริษัทป้อมทั้ง 8 ป้อม เช่น งสานบริหารบุคคล (HCM), การวางแผนสรรหา จัดจ้าง, งานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์, งานสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานของสายธุรกิจเบียร์ (Employee Communications) งาน Employee Relations พร้อมกำกับดูแลงานด้าน HCM ต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย HC Corporate และสอดคล้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจของสายธุรกิจเบียร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

               นอกจากนี้ยังมีการร่วมวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management), การพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ (Process Improvement), การวางแผนก้าวหน้าในอาชีพ (Succession Planning), การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Employee Development and Training) ร่วมกับทีม Organization Transformation

 

Area of responsibilities:

Planning

 • วางแผนกำกับดูแล พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน HRM ของสายธุรกิจเบียร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานธุรกิจและนโยบายของ HC Corporate
 • วางแผนจัดตั้งโครงการต่างๆ ที่จำเป็นและบริหารโครงการเพื่อการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รงวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 • วางแผนพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจเบียร์ในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น
 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Execution

 • ริเริ่มเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งกลยุทธ์การเป็น Business Partner กับหน่วยงานุรกิจมากขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและของหน่วยงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรต่อไป โดยสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าองค์กร
 • ให้มีการจัดทำฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารงานและพัฒนาบุคคลากร
 • กำหนดแนวทาง อนุมัติการสรรหา และการจัดจ้างบุคคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางธุรกิจ
 • กำหนดแนวทางและหลักการจัดสอบเลื่อนขั้น รวมถึงการออกแบบแบบทดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้มีขั้นตอนที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงพร้อมนำไปใช้ร่วมกับทีมงานอื่นได้อย่างเหมาะสม
 • มอบหมายให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานุรกิจ เช่น เรื่องการประเมินผลงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การพิจารณาความดีความชอบประจำปี และการปรับเงินเดือนประจำปี การจัดทำ Bonus/Special Bonus ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • มอบหมายใผ้มีการดำเนินงานด้าน Operations ของ HCBP เพื่อรองรับงาน HRM เช่น ข้อมูลรายงาน Actuarial, การพิจารณาเรื่องเบี้ยเลี้ยง, OT, Provident Fund, แรงงานสัมพันธ์, สวัสดิการ ฯลฯ ให้เป้นไปตามนโยบายบริษัท
 • จัดสรรทีมงานในการดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีและข้อมูลทางด้านการเงินต่างๆ
 • มอบหมายให้จัดทำคำสั่ง ประกาศ การสื่อสารต่างๆ
 • มอบหมายให้มีการวางแนวทาง และประสานงานกับทีมกฎหมายในการจัดทำกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนทางวินัย การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยลงโทษทางวินัย มาตรฐานการลงโทษทางวินัย การจัดทำคู่มือและอบรมให้สาขา ผู้บริหารต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความเป็นธรรม และลดความเสี่ยงในการฟ้องร้องเรื่องแรงงานร
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กำกับดูแลแรงงานสัมพันธ์ และการเบิกจ่ายสวัสดิการ ระเบียบต่างๆข้อบังคับในการทำงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มอบหมายให้มีการดำเนินการเบิก-จ่าย สวัสดิการต่างๆ เช่น เครื่องแบบพนักงาน ผลิตภัณฑ์บริษัทแจกปีใหม่ ทุนการศึกษาบุตร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • มอบหมายให้มีการจัดกิจกรรมพนักงาน งานความปลอดภัยและชีวอนามัยการดำเนินการจัดกิจกรรม5ส การจัดทำแผนความปลอดภัยของบริษัท
 • ร่วมวางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงาน Employees Development Roadmap เพื่อจัดทำพิมพ์เขียวในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ร่วมวางแผนคิดค้นกลยุทธ์และโมเดล ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานของสายธุรกิจเบียร์ กว่า 2,000 ทั่วประเทศและต่างประเทศ ให้มีความรู่ความสามารถและสถานภาพเพื่อพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมเติบโตก้าวหน้าในสายงานอาชีพและสามารถดำเนินการให้เกิดได้เป็นรูปธรรม
 • ร่วมพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหัวหน้างาน ระดับผู้บริหาร (Leadership Development) ให้มีการบริหารงานอย่าง Entrepreneurship โดยสามารถบริหารงานภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงบริหารทีมงาน บริหารงบประมาณ การเงินและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างมีรูปธรรม
 • ร่วมวางกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคคลากรร่วมกับผู้บริหารต้นสังกัด เพื่อจัดทำ Career Path Planning, Talent Development Program, Job Rotation ของสายธุรกิจเบียร์ และให้สอดรับกับนโยบายของ HR Corporate และควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างเป็นรูปธรรม
 • กำหนดและนำเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาจัดทำการประเมินผลแบบ 360 องศา, แบบทดสอบภาวะผู้นำ, การวัดผล Competency และการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ นำไปวางแผนการพัฒนาบุคคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Monitoring

 • กำกับดูแล ควบคุมการจัดทำ JR และ Org. Chart รวมถึงระบุ Critical Position ของพนักงานในสายธุรกิจเบียร์ ให้เป็นไปภายในเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เดป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • กำกับดูแลควบคุมการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติการ (KPI) ของพนักงานในสายธุรกิจเบียร์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ พร้อมทั้งควบคุมการประเมินผลให้เป็นไปตามหลักการประเมินของบริษัทด้วย

People

 • ให้คำปรึกษาและสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายบริษัท

 

Minimum Requirements:

 • Education / Specific business knowledge
 • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
 • มีความเป็นผู้นำ

 

ติดต่อสอบถาม

คุณวรารัตน์                                     โทร. 02-785-5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Middle Level
 • Required Qualification:

  Degree
 • Required Experience:

  10 years
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Food and Beverage / Catering
 • Location:

  Jatuchak, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Free shuttle bus
Transportation allowance
Medical insurance
Life insurance

Thai Beverages Public Company Limited
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

Is this your company? Claim it now!