TANG CHENG PROPERTY (THAILAND) CO., LTD.

Job ID: PH-1097 | Location: Phuket, Thailand
10 March 2019 Print Report Share

TANG CHENG PROPERTY (THAILAND) CO., LTD.

Job ID: PH-1097 | Location: Phuket, Thailand

Hotel and Restaurant Manager/ผู้จัดการโรงแรมและร้านอาหาร (จีน)

หน้าที่

 • วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด -บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี
 • จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
 • ให้การต้อนรับแขกให้ความเป็นกันเองและสนิทสนมกับแขกทั้งที่เข้าพักและในร้านอาหาร
 • จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม
 • มอบอำนาจและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข การบริการด้านห้องพักและอาหาร
 • จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 • สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารจัดการโรงแรม 3 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นและแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกน้อง
 • คำนึงและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดอาทิตย์ละวัน
 • สิทธิ์ลาคลอด
 • เงินช่วยเหลืองานชาปณกิจของบิดา-มารดา
 • เงินสมทบงานมงคลสมรส
 • อาหาร 2 มื้อ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำเดือน 
 • ค่าภาษา 2000-3000 (มีผลสอบ HSK4-5)
 • ปรับฐานเงินเดือน (ตามผลการทำงานรายปี)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลการทำงานของพนักงานและผลประกอบการบริษัท)
 • มีห้องพักสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • จดหมายแนะนำตัวหรือเรซุเม่ และรูปถ่าย
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
 • หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, HSK หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร 
 • ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification)

ติดต่อ ตุลยดา อธิกิจ(คุณตุ่น) 0635324442


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Housing allowance
Medical insurance
Dental insurance