SSKP LOGISTICS CO., LTD.

Job ID: SP-2291 | Location: Samutprakarn, Thailand
11 January 2019 Print Report Share

SSKP LOGISTICS CO., LTD.

Job ID: SP-2291 | Location: Bangsaotong, Samutprakarn, Thailand

Warehouse Staff/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  • มีความรู้ความสามารถในการขับรถฟอคลิฟท์
  • สามารถในการทำโปรแกรมจัดทำเอกสาร เช่น Excel , Word  
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการคลังสินค้าหรือสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอยู่ทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

SSKP LOGISTICS CO., LTD.
เลขที่ 999/17 หมู่ที่ 15 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

 

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

 

Tel. 02-182-5134-35 # 201 โทรสาร 02-182-5136

 


Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Life insurance