SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

Job ID: BK-140824 | Location: Bangkok, Thailand
30 September 2019 Print Report Share

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

Job ID: BK-140824 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

ผู้อำนวยการ – ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 12 - 13 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา

ลักษณะงาน:

อำนวยการ  วางแผน และบริหารงานในการพัฒนาโครงการความร่วมมือ  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการอื่น ๆ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานการอำนวยสินเชื่อ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของธนาคารฯ ที่ต้องการให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและและภายนอกธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินเชื่อและบริการอื่น ๆ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  การเงินการธนาคาร  การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกลุ่มลูกค้า SMEs  
  • มีภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะการสื่อสารและ
  • การนำเสนอที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิบัติงานเชิงรุก ตลอดจนเจรจาให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Performance bonus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now