Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Job ID: BK-149566 | Location: Bangkok, Thailand
24 October 2019 Print Report Share

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

Job ID: BK-149566 | Location: Bangkoknoi, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ/

1. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
2. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาจ้างช่วง รวมถึงตรวจสอบเอกสารงานช่างประจำวัน และนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามกำหนด
3. รวบรวม ปรับปรุงแบบสถาปัตย์ ควบคุมการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบวิศวกรรมต่างๆ ของอาคารให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
4. ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ แก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้ความรู้ หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับงานออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายใน
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม หรืองานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 1-3 ปี

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Medical insurance
Life insurance

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
Is this your company? Claim it now!
Apply Now