Singer Thailand Public Company Limited

Job ID: BK-131632 | Location: Bangkok, Thailand
06 September 2019 Print Report Share

Singer Thailand Public Company Limited

Job ID: BK-131632 | Location: Bangrak, Bangkok, Thailand

1.ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน / 2.เจ้าหน้าที่ตรวจทานสินเชื่อ (Level: Office to Supervisor)

***สถานที่ปฏิบัติงาน :สำนักงานใหญ่  อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17 (หลังไปรษณีย์กลาง บางรัก)***

 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division Manager)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงาน วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ
 • จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบร้านสาขา คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์

 

 _______________________________________________________________________________________

 

เจ้าหน้าที่ตรวจทานสินเชื่อ (Level: Office to Supervisor)

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนสอบถามสินเชื่อต่างๆ ของทางบริษัท
 • จัดทำ Audit Program และ Report Program
 • สรุปผลการสอบทานสินเชื่อและนำเสนอหน่วบงานที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมจัดทำแนวทางบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงินและการธนาคารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านพิจารณาสินเชื่อ, วิเคราะห์สินเชื่อหรือตรวจทานสินเชื่อมาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพิจารณาสินเชื่อหรือตรวจสอบสินเชื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านสินเชื่อรถยนต์และเครื่องจักรเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพันธ์

 

 _______________________________________________________________________________________

 

สวัสดิการ : 

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกันสังคม
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 • ที่จอดรถสำหรับผู้บริหาร

 

***สามารถส่ง CV เพื่อพิจารณาได้ที่ apichoatk(a)singerthai.co.th, nattareet(a) singerthai.co.th ***

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Life insurance

Singer Thailand Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!
Apply Now