SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: NB-5560 | Location: Nonthaburi, Thailand
10 October 2019 Print Report Share

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: NB-5560 | Location: Prakket, Nonthaburi, Thailand

Assistant Company Secretary

รายละเอียดงาน :

 • รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 • รับผิดชอบในการส่งเวียนเอกสารประกอบการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 • กำกับดูแลว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมายอย่างครบถ้วน
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
 • หน้าที่ในการปฏิบัติตามเกณฑ์และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงิน และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำเอกสารงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำไตรมาส และประจำปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีปฏิภาณไหวพริบและรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office. Word, Power Point, Excel ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี-การเงินหรือกฏหมายทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์  

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) - สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม

 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

Tel.02-503-4116 ext. 315 , 316 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Transportation allowance
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
“บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล” บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นธุรกิจในด้าน งานก่อสร้างโยธา สร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas service station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งท่อส่งก๊าซ และท่อแรงดันสูงอีกด้วย  สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด  (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนงตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของธุรกิจ (Sustainable Business) ซึ่งเป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร (Forward and Backward Linkage) และมีการขยายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้ไปสู่นานาประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่สากล

Is this your company? Claim it now!
Apply Now