Sansiri Public Company Limited

Job ID: BK-119909 | Location: Bangkok, Thailand
08 August 2019 Print Report Share

Sansiri Public Company Limited

Job ID: BK-119909 | Location: Bangkok, Thailand

Building Manager - Office Building

 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารสำนักงานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Sansiri Public Company Limited
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

Is this your company? Claim it now!