Royal Can Industries Co., Ltd.

Job ID: SK-1910 | Location: Samutsakorn, Thailand
08 August 2019 Print Report Share

Royal Can Industries Co., Ltd.

Job ID: SK-1910 | Location: Samutsakorn, Thailand

Packaging Developer (Engineering)/วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เครื่องกล / อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้าน Metal Packaging อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้าน Design & Develop Packaging อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและการ Presentation

หน้าที่รับผิดชอบ

  • กำหนดแผนในการจัดทำโครงงานของแต่ละรูปแบบ
  • คิดค้น และออกแบบผลิตภัณฑ์
  • จัดเตรียมแม่พิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ร่วมเพื่อทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์
  • เตรียมข้อมูลเครื่องจักรแม่พิมพ์ เพื่อการออกแบบ
  • ประสานงานเรื่องการทดลองกับฝ่ายผลิต
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่กับผู้บริหาร

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Free shuttle bus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Royal Can Industries Co., Ltd.
…บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด… URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด   ตั้งอยู่ที่ ต.แคราย  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร       เป็นผู้นำด้านการผลิตกระป๋องเปล่าบรรจุอาหารรายใหญ่ของประเทศไทยมากว่า 35 ปี  ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 860 คน   บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย อาทิ  ISO 9001:2008 , OHSAS18001:2007, BRC-IoP, HACCP, GMP และ ISO 50001:2011   ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายงาน ต้องการรับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวนมาก เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

Is this your company? Claim it now!