RFS Co., Ltd.

Job ID: BK-216157 | Location: Bangkok, Thailand
22 May 2020 Print Report Share

RFS Co., Ltd.

Job ID: BK-216157 | Location: Rajthevee, Bangkok, Thailand

Strategic Management Specialist/ผู้เชี่ยวชาญงานกลยุทธ์องค์กร

วัตถุประงค์ตำแหน่งงาน
 - ศึกษากระบวนการปรับกลยุทธ์ขององค์กร ตั้งแต่การวิเคราะห์ การจัดทำกลยุทธ์ การสื่อสารกลยุทธ์ การกำหนดโครงการ การกำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์และรับผิดชอบติดตามกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจองค์กร
• วิเคราะห์และวางแผนการติดตามกลยุทธ์องค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
• ประสานงานเพื่อติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้มีการทบทวนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
• สื่อสารและอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงาน
• กระตุ้นและสร้างกลไกต่างๆให้หน่วยงานปฏิบัติตามกลยุทธ์
• ร่วมวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้กลยุทธ์องค์การบรรลุตามเป้าหมาย
• ศึกษาและหาเครื่องมือเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเครื่องมือในการติดตามผล
• จัดทำรายงานความคืบหน้าของกลยุทธ์องค์การเพื่อนำเสนอที่ประชุมเป็นประจำ
• ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ (Qualifications & Competency)
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีประสบการ์ณด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี 
• มีความรู้ด้านธุรกิจสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
• มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี 
• มีหลักการ ความน่าเชื่อถือ
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี

Competency
• มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน และระบบมาตรฐานโรงพยาบาล
• มีความคิดเชิงระบบ สามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์การกับงานคุณภาพได้
• มีทักษะด้านการสื่อสารและถ่ายทอดงานด้านคุณภาพให้กับพนักงานในองค์ตระหนักและเข้าใจ

ติดต่อสอบถามสมัครงาน
คุณตัวเล็ก 02-7646555-6203 ,065-7173177
สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ รพ.รามาธิบดี ตึกอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 8
ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Senior Level
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Medical / Pharmaceutical
 • Location:

  Rajthevee, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  ฿35,000 - ฿45,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Gratuity
Free shuttle bus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

RFS Co., Ltd.
     RFS is a health care facility management and hospitalities services providers, especially for hospital. With the best of the class Facility Management system and procedure, we expect to deliver the most effective and efficient services to our client. We are subsidiary of RAMATHIBORDI Hospital, one of the largest and most trustable hospitals in Thailand. We welcome all talented people who looking for challenging work in a world-class standard work practice and build your career opportunities in the future.   “ เราพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง เพราะเราใส่ใจในการดูแลรักษาด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด และพร้อมจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย”

Is this your company? Claim it now!
Apply Now