Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-144639 | Location: Bangkok, Thailand
10 October 2019 Print Report Share

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-144639 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Strategic Management Specialist

Job Purpose

รับผิดชอบและผลักดันการบริหารจัดการโดยรวม ตามที่ CEO Assignment และ Initiatives ให้สำเร็จ โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการประสานงานและร่วมดำเนินงานกับทุกโครงการ ตลอดจนร่วมวิเคราะห์ปัญหา-สาเหตุ และแนวทางแก้ไข รวมถึง Tracking Initiatives ของทั้งองค์กร

 

Responsibilities

  • ร่วมผลักดันโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก CEO และพิจิารณาความเหมาะสมตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามกำหนดเวลา
  • สื่อสารเป้าหมายของ CEO ในแต่ละ Assignment และ Initiatives ให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน รวมถึงการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์ให้สำเร็จลุล่วง

 

Qualifications

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ/ เศรษฐศาสตร์/ การเงิน/ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท ด้าน MBA
  • มีประสบการณ์ด้านวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กร หรือด้านอสังหาฯ อย่างน้อย 3-5 ปี
  • สามารถรองรับความกดดันได้ มีความกระตือรือร้น, เรียนรู้เร็ว วิเคราะห์ข้อมูลได้ดี มีทักษะในการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง, กล้าแสดงความคิดเห็น, สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
  • flexible เรื่องเวลาการทำงาน

 

Work Location 

  • สำนักงานใหญ่ Pearl Bangkok

 

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ : ตึก Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์ โทรศัพท์ : 065-5173289 โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Flexible working hours
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

Is this your company? Claim it now!
Apply Now