PATCHARA DM. CO., LTD.

Job ID: SK-3060 | Location: Samutsakorn, Thailand
22 May 2020 Print Report Share

PATCHARA DM. CO., LTD.

Job ID: SK-3060 | Location: Samutsakorn, Thailand

Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่งงาน

ดูแลและรับผิดชอบงานขายลูกค้าเครดิต โดยการให้แนะนำการสั่งซื้อและการเก็บบัญชี สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย และการวิเคราะห์สภาพตลาด อันนำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและโป่รงใส รวมถึงการนำรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือนไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลาที่ทางบริษัทฯกำหนด และสามารถจัดเรียงโชว์สินค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวางแผนงานให้กับร้านค้าเพื่อให้ทางร้านบรรลุเป้าหมายด้วย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องการ : ปริญญาตรี หรือโท
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (PPT, Excel, Words)
 • เข้าใจระบบการปฏิบัติการของศูนย์
 • เข้าใจหลักการตลาดเบื้องต้น

ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องการ

 • มีประสบการณ์ 4 - 5 ปี ด้านการตลาด การขาย และการบริหารบุคลากร
 • อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทาง และทำงานต่างจังหวัดและขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

ทักษะหรือความสามารถเด่นที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน  

 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีวิสัยทัศน์ และการคิดเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะเป็นเลิศในด้านการขาย (BCP, PSF, CS, HO)
 • ทักษะการวางแผนโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
 • ทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และฝึกอบรม
 • มีทักษะในการประสานงาน และเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถปกครองดูแลพนักงานในแผนกได้

หน้าที่หลักและขอบเขตงานความรับผิดชอบ

 • ตั้งเป้าหมายด้านยอดขาย การจัดเรียง และการกระจายสินค้าให้กับแต่ละทีมขาย และจัดวางกลยุทธ รวมถึงเส้นทางในการครอบคลุมพื้นที่การขายให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผน และประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สามารถใช้และวิเคราะห์การใช้งบส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ผลการทำงานของแต่ละทีมขาย ดูแลทีมขายให้มีพนักงานครบตามตำแหน่ง และวางแผนด้านการสรรหา หรือใช้บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพของทีมขาย รวมทั้งหัวหน้างานขาย
 • ออกพบปะลูกค้า และทำการวางแผนธุรกิจร่วมกับลูกค้า หรือร้านค้ารายใหญ่ ทั้งรายเดือน และประจำปี เพื่อให้มีความเข้าใจตลาดและลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธการขาย
 • ประสานงานกับผู้บริหาร AM, UM, DM เพื่อวางแผน และกลยุทธ์ตามนโยบายของทางศูนย์ 
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now