Obrist (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: SP-9194 | Location: Samutprakarn, Thailand
11 September 2019 Print Report Share

Obrist (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: SP-9194 | Location: Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand

Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)

รายละเอียดงาน

วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่การผลิต การควบคุมเครื่องจักรให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 จัดเตรียมตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต

จัดเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ

แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก (KPI)

สรุปข้อมูลการผลิตประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา

วางแผนพัฒนา และบริหารบุคลากร

มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

      จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป

      ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก อย่างน้อย 5 ปี

 

 

 

 

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Free shuttle bus
Dental insurance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now