NL Development Public Company Limited

Job ID: BK-215825 | Location: Bangkok, Thailand
21 May 2020 Print Report Share

NL Development Public Company Limited

Job ID: BK-215825 | Location: Bangplad, Bangkok, Thailand

Assistant Site Store / ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลการจัดทำเอกสารรับวัสดุ-อุปกรณ์เข้าสโตร์ตามระบบ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิก-จ่าย-ยืม-รับคืน วัสดุอุปกรณ์
  • ติดต่อประสานงานและติดตามการแจ้งซ่อมวัสดุ-อุปกรณ์ และดูแลให้อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุดหรือเสียหาย
  • ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนวัสดุ-อุปกรณ์ให้ครบถ้วน
  • ตรวจสอบ Spec  ในใบสั่งซื้อ และตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ-อุปกรณ์ก่อนรับเข้าสโตร์หน่วยงาน
  • ดูแลการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์เข้าสโตร์หน่วยงาน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางวัสดุ-อุปกรณ์ตามชั้นและบริเวณรอบสโตร์
  • จัดเก็บดูแลรักษาสินค้า พร้อมทั้งติดป้ายบ่งชี้สถานะและควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินให้ตรงกับ ประเภท รายการ รหัส ที่ควบคุมตามข้อกำหนด
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now