NL Development Public Company Limited

Job ID: BK-215826 | Location: Bangkok, Thailand
21 May 2020 Print Report Share

NL Development Public Company Limited

Job ID: BK-215826 | Location: Bangplad, Bangkok, Thailand

Admin Site Store / ธุรการคลังสินค้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • เช็คเอกสารเข้า-ออกต่างๆ และจัดทำเอกสารเอกสารส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำเอกสารรับวัสดุ อุปกรณ์เข้าสโตร์ในระบบOdoo
  • จัดทำ Stock Card ของสโตร์หน่วยงาน
  • เบิก-จ่ายวัสดุตาใบเบิก-จ่าย และตัดสต๊อกในระบบOdoo เพื่อให้ตรงกับสต๊อกจริง
  • เปิด PR สั่งซื้อในระบบOdoo ซื้อวัสดุ
  • สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน
  • แยกเอกสารใบกำกับภาษี สำเนาใบเบิก และPO เพื่อนำส่งส่วนบัญชี
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now