NEVERSLEEP CO., LTD.

Job ID: CM-2577 | Location: Chiang Mai, Thailand
14 May 2020 Print Report Share

NEVERSLEEP CO., LTD.

Job ID: CM-2577 | Location: Chiang Mai, Thailand

PHP Programmer/โปรแกรมเมอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดูแลและพัฒนา เว็บไซต์โดยใช้ ภาษา PHP, Javascript, MySQL ให้คล้องกับ CSS
  • ออกแบบระบบการจัดการภายในเว็บ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและ มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับ Startup Company

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ การทำงานในตำแหน่งนี้มาก่อน
  • มีความรู้ในเรื่อง PHP, OOP, MVC Framework ถ้าเขียนด้วย Codeigniter หรือ  laravel จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ในเรื่อง MySQL, Javascript, CSS, HTML, jQuery
  • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง ชอบความท้าทาย และเรียนรู้กับความผิดพลาดแต่ละครั้ง
  • สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตาม Trends ของ Web Developer ทั่วโลก, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now