National Science and Technology Development Agency

Job ID: PT-3752 | Location: Pathumthani, Thailand
05 September 2019 Print Report Share

National Science and Technology Development Agency

Job ID: PT-3752 | Location: Klongluang, Pathumthani, Thailand

นักวิเคราะห์ (โครงการวิจัย)

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา :ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (โดยมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์)
 • ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ

 • มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสู
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
 • รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมวิจัย และโครงการที่ใกล้เคียง ร่วมกับผู้จัดการ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย
 • จัดเตรียมการประชุม สรุปประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการวางแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Performance bonus
Flexible working hours
Work from home
Gratuity
Free shuttle bus
Transportation allowance
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

National Science and Technology Development Agency
Is this your company? Claim it now!
Apply Now