Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: BK-149421 | Location: Bangkok, Thailand
24 October 2019 Print Report Share

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: BK-149421 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Project Management Officer

  • วิเคราะห์ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงของโครงการกับ Project Manager เพื่อรายงานกับ Project Sponsor และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
  • ให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา  Data Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำรายงานที่จะส่งไปยัง Project Teams
  • วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานแก่โครงการทั้งหมด พร้อมทั้งตรวจสอบแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเวลาในการดำเนินโครงการและงบประมาณทั้งหมด เพื่อจัดการและแนะนำการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับโครงการทั้งหมด
  • สนับสนุนและผลักดันให้โครงการทั้งหมดสำเร็จ ดำเนินการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และเก็บบันทึกการประชุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
  • ทำการวิเคราะห์ทางการเงินเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดและจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการคาดการณ์งบประมาณ
  • ให้การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆและตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำรายงาน
  • ดำเนินการติดตามผลของโครงการเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน
  • ประสานงานร่วมกับกลุ่มงานการเงินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเตรียมบทสรุปของการดำเนินโครงการ Digital Transformation ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานโครงการทั้งหมด รวมทั้งจัดทำรายงานที่จำเป็นต่อผู้เกี่ยวข้อง
Apply Now

Job Details:


Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

Is this your company? Claim it now!
Apply Now