Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: BK-132731 | Location: Bangkok, Thailand
11 September 2019 Print Report Share

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: BK-132731 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Logistics & Export Operations Manager/ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และปฏิบัติการส่งออก

วัตถุประสงค์

กำกับดูแลและพัฒนาระบบงานขนส่งทางรถภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งออกแบบระบบการจัดหาผู้ขนส่ง / ผู้รับเหมารถขนส่ง เพื่อวางแผนการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยประสานงานระหวางหน่่วยงานด้านวางแผนการผลิตบริหารคลังสินค้า และการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการส่งมอบสูงสุด

 

ความรับผิดชอบหลัก

 • วางแผน ออกแบบ และจัดการการขนส่งทางรถภายในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายบริหารคลังสินค้า แปซิฟิกฯ การตลาด และลูกค้า เพื่อส่งมอบสินค้าอยางถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตอเวลา่
 • วางแผน ออกแบบ และจัดทำ TOR (TERMS OF REFERENCE), SQS (SPECIFICATION & QUALITY STANDARD) และ SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) โดยการประมวล ข้อมูลจากด้านการตลาด เพื่อใช้ในการสอบราคา หรือ ประมูล งานขนส่งทางรถภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • กำกับดูแลการจัดหาผู้ขนส่ง / ผู้รับเหมารถขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้เอกสาร TOR, SQS และ SLA ในการสอบราคา หรือประมูล อยางโปร่่งใสและยุติธรรม
 • กำกับดูแลการจัดทำหนังสือสัญญาการขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎหมายขนส่งในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและผู้ขนส่ง
 • ออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบ Delivery Output เพื่อเปรียบเทียบกับ Delivery Plan
 • ควบคุมและกำกับดูแลูการจัดทำ Delivery Report ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ฝ่ายวางแผนการผลิต ด้านการตลาด และแปซิฟิกฯ
 • วิเคราะห์และประมวลภาพรวมการทำงาน ปรับปรุงขั้นตอน และพัฒนาระบบด้านการขนส่งทาง รถภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • ออกแบบและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP:( Standard Operation Procedure) ของฝ่ายโลจิสติกส์และส่งออก
 • มีความเข้าใจและกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายระบบบริหารจัดการ
 • ปฏิบัติตามและกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติที่หน่วยงานเก่ียวข้อง ตามระบบบริหารจัดการ
 • ปฏิบัติตามและกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกัาหนด กฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่หน่วยงานเกียวข้องกับระบบบริหารจัดการ
 • รายงานสมรรถนะการดำเนินการระบบบริหารจัดการที่หน่วยงานเก่ียวข้อง
 • มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบบริหารการจัดการที่หน่วยงานเก่ียวข้อง
 • Apply Now

  Job Details:


  Benefits:
  Five-day work week
  Performance bonus
  Transportation allowance
  Medical insurance
  Dental insurance
  Life insurance

  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
  กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

  Is this your company? Claim it now!
  Apply Now