Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: SAR-1339 | Location: Saraburi, Thailand
18 October 2019 Print Report Share

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.

Job ID: SAR-1339 | Location: Saraburi, Thailand

วิศวกรผลิตและซ่อมบำรุง/วิศวกรผลิตและซ่อมบำรุง

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

-ปฏิบัติและควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค(Utility)ทั้งหมดในโรงงาน

-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่โรงงานกำหนดไว้

-ดำเนินการผลิตปุ๋ยให้ได้ตามแผนผลิต

-ปฏิบัติและควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

  คุณสมบัติ  

-วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาโทรนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์ในการผลิตหรือซ่อมบำรุง อย่างน้อย 3-5 ปี

-มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงาน

-มีทักษะในการเขียนแบบและอ่านแบบ

-มีความรู้ ความเข้าใจใน TPM

-มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

Apply Now

Job Details:


Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

Is this your company? Claim it now!
Apply Now