Metrix Associates Co., Ltd.

Job ID: PH-1633 | Location: Phuket, Thailand
05 July 2019 Print Report Share

Metrix Associates Co., Ltd.

Job ID: PH-1633 | Location: Phuket, Thailand

Plant Manager

รายละเอียดงาน

 • เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ตรวจสอบ ดูแลคุณภาพของระบบผลิตน้ำประปา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้ ISO 9001:2008 และภายใต้นโยบายของบริษัท
 • รับผิดชอบควบคุมดูแลโรงผลิตน้ำประปาโดยให้กำลังการผลิตและคุณภาพไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามตรวจสอบการดำเนินการบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรฐาน ISO
 • พัฒนากระบวนการผลิตน้ำ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงผลิตน้ำ
 • ดูแลการทำงานของบุคลากรที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้ตามปริมาณและคุณภาพตามสัญญา
 • ติดต่อประสานงานกับทางกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต และกปภ.สาขาภูเก็ตในส่วนของการผลิต จ่ายน้ำ และปัญหาที่เกิดขึ้น
 • กำหนดเป้าหมายในการผลิตให้สอดคล้องกับสัญญาและระบบผลิตน้ำที่มีอยู่
 • ตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งในส่วนของการผลิต และในส่วนของสำนักงาน เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
 • เสนอแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงระบบผลิต และปรับปรุงโรงผลิตน้ำ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อ ผู้บังคับบัญชาของเพื่อพิจารณา
 • ตรวจติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และระบบการผลิตน้ำประปาให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนด
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในองค์กร ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
 • จัดทำแผนงานโครงการประจำปี และคู่มือปฏิบัติการเดินระบบกระบวนการผลิตของโรงงาน (Manual Operation)
 • รายงานผลการดำเนินงานของโรงผลิตน้ำให้กรรมการผู้จัดการทราบ

 

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล สาขาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทางด้าน manager ในสายงานโรงงาน ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดภูเก็ตได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานระบบผลิตน้ำประปา
 • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สวัสดิการ

 • โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

 

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

METRIX ASSOCIATES CO., LTD.

3388/69 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตันเขตคลองเตยจังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Overtime pay
Performance bonus
Travel allowance

Is this your company? Claim it now!