METALLIC PIPE MILL CORPORATION LIMITED

Job ID: SP-10201 | Location: Samutprakarn, Thailand
21 October 2019 Print Report Share

METALLIC PIPE MILL CORPORATION LIMITED

Job ID: SP-10201 | Location: Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand

Civil engineer / Architect / Marketing/วิศกรโยธา / สถาปนิก / การตลาด

 • วิศวกรโยธา
 • ลักษณะงาน
 • 1 วางแผน จัดสรรงาน ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ได้กำหนดได้
 • 3 ตรวจสอบปละรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • 4 จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • 5 มีความรู้ความเข้าใจ และสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
 • สถาปนิก
 • ลักษณะงาน
 • 1 ออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตย์
 • 2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • 3 นำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย
 • 4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่ใหม่ๆในการออกแบบ
 • 5 วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ
 • 6 นำเสนอแนวความคิด และมุมมองด้านสถาปัตย์ของผลิตภัณฑ์ต่อบริษัท
 • 7 ดูแลงานเขียนแบบ เพื่อการผลิตสินค้าให้ได้ตามแบบที่เขียนหรือได้มาตราฐาน
 • 8 มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
 • เจ้าหน้าที่การตลาด
 • ลักษณะงาน
 • 1 วางแผนการตลาด เพื่อนำเสนอในการขายสินค้า
 • 2 ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย
 • 3 เป็นที่ปรึกษาทีม ในการแก้ไขปัญหา หรือให้บริการหลังการขาย
 • 4 มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
 • 5 หากมีประสบการณ์ด้าน Solar rooftop จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ เช่น ใบกว ระดับ ภาคี หรือ สามัญ ในสายงานในตำแหน่ง
 • มีใบอนุญาติขับขีรถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทางด้าน โซล่าเซล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นได้ในบางตำแหน่ง
 • มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทน เช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยขยันสูงสุด 500 บาท
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
  • - ใบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่นพร้อมเงินรางวัล
  • - ใบประกาศนียบัตรอายุงานดีเด่น พร้อมเงินรางวัล
  • - ทุนการศึกษาบุตร
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส , งานบวช , ฌาปนกิจ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - ของขวัญวันเกิดสำหรับพนักงาน
  • - อื่น ๆ
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now