Mahidol University

Job ID: NKP-1167 | Location: Nakornpatom, Thailand
22 October 2019 Print Report Share

Mahidol University

Job ID: NKP-1167 | Location: Nakornpatom, Thailand

Property Development (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

คุณสมบัติ: -

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตรการจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ระดับ ดังนี้
  • MU GRAD Test: 36 หรือ MU-ELT: 56 หรือ TOEIC: 400 หรือ IELTS: 3 หรือ TOEFL IBT: 29 หรือ TOEFL ITP: 390 โดยผลการทดสอบต้องมีอายุน้อยกว่า 2 ปี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงาน
 • มีความอดทน และรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Description):  

 • บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในความดูแลของศูนย์บริหารสินทรัพย์ เช่น อาคารชุดพักอาศัย ลานวัฒนธรรม อาคารมิว และพื้นที่อื่นๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสูงสุด เช่น
  • จัดหาผู้เช่า เจรจาต่อรองกับผู้เช่า
  • จัดทำสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • วางแผนในการปรับปรุงที่ดิน อาคาร
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตามและบริหารสัญญาอย่างเป็นระบบ
 • วางแผนเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
 • การให้คำปรึกษากับส่วนงานด้านการบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมวางแผนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การสำรวจข้อมูลสภาพตลาด, การกำหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่, การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ได้ผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง โดย e-mail มาที่ Apply Now

 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 โทรศัพท์ : 02-849-6069           

 โทรสาร  : 02-849-6067

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now