MAGURO GROUP CO., LTD.

Job ID: BK-133074 | Location: Bangkok, Thailand
11 September 2019 Print Report Share

MAGURO GROUP CO., LTD.

Job ID: BK-133074 | Location: Bangkok, Thailand

Store Supervisor/หัวหน้าสโตร์

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

รับผิดชอบการตรวจรับ การรับสินค้าเข้าระบบ   จัดเก็บ  ตรวจนับ การโอนย้านสินค้าระหว่างคลัง  และการจ่ายวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และควบคุมสต็อกคลังซอส   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการและแผนกจัดส่ง

ความรับผิดชอบ:

งานรับ

 • รับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
 • ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา/ฝ่ายจัดซื้อ


งานจัดเก็บ

 • จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่
 • ตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบและสินค้า
 • ทำความสะอาดภายในสโตร์ให้สะอาดอยู่เสมอ
 • นับยอดสต๊อกวัตถุดิบ/สินค้า
 • จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด

 

วุฒิการศึกษา (Education Background)

ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป หรือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์แอนด์ซัพพลายเชน หรือ มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

ประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติ

 

 • เพศชาย
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การสังเกต
 • การให้บริการ
 • ความกระตือรือร้น

สวัสดิการ :

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เค้กวันเกิด
 • สวัสดิการช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ,เยี่ยมพนักงานป่วย
 • ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ปรับประจำปีหรือปรับพิเศษ
 • โบนัส
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Flexible working hours
Gratuity
Travel allowance
Medical insurance

MAGURO GROUP CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now