Kon Barn Lawl Co., Ltd.

Job ID: PH-1836 | Location: Phuket, Thailand
09 September 2019 Print Report Share

Kon Barn Lawl Co., Ltd.

Job ID: PH-1836 | Location: Phuket, Thailand

Human Resource Manager / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน และดำเนินการ การสร้างความผูกพัน (Engagement) ของพนักงานให้เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
 • มีความรอบคอบในการพิจารณา และวินิจฉัยปฏิบัติงาน
 • ควบคุม ดูแล ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ด้านแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้คำปรึกษากับพนักงาน
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ให้มาเป็นการร่วมมือ

คุณสมบัติ

 • การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 35 - 50 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวการณ์เป็นผู้นำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน HR บริษัท จำกัด มหาชน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 • โบนัสตามผลประกอบการ ปีละ 1 – 2 ครั้ง
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • การฝึกพัฒนาบุคคลากรประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี
 • สวัสดิการอื่นๆ  ตามตำแหน่งงาน

บริษัท คนบ้านเรา จำกัด
เลขที่ 68/191 หมู่ที่ 2
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
83000

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now