Kitzcho International Co., Ltd.

Job ID: BK-215753 | Location: Bangkok, Thailand
21 May 2020 Print Report Share

Kitzcho International Co., Ltd.

Job ID: BK-215753 | Location: Bangkok, Thailand

Marketing Department Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • ประสานงานและรับนโยบายทางการตลาด เช่น การวางแผน การจัดโปรโมชั่น การหาโอกาสทางการตลาด
 • เก็บรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขัน มองหาโอกาสทางการตลาด และเสนอแนวทางในการ
 • สามารถวิเคราะห์ตัวเลขยอดยาย ช่วยสนับสนุนการขายได้
 • ดูแลการดำเนินกิจกรรมการตลาดและการส่งเสริมการขายตามแผนงานสำหรับลูกค้า สามารถเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางธุรกิจ และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า
 • สามารถร่วมทำงานเป็นทีมวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายและร่วมมือกับฝ่ายขายในการผลักดันยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • มีความรู้และทักษะทางด้าน Marketing Digital
 • สามารถสร้างทีม Marketing ทางด้าน Offline และ Online

 

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Specification)

 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-โท สาขา การบริหาร-ตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์, ชุดครัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทางช่องทาง Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,มุ่งมันในการทำงาน
 • มีความเป็นผู้นำและทักษะการบริหารทีมงานได้อย่างดี
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่และต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
 • เงินเดือน :ตามตกลง

 

Apply Now

Job Details:


Kitzcho International Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now