Kim Pai

Job ID: BK-142335 | Location: Bangkok, Thailand
05 October 2019 Print Report Share

Kim Pai

Job ID: BK-142335 | Location: Bangkor-laem, Bangkok, Thailand

Learning & Development Specialist/ผู้เชียวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

    1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี

    2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้

    3.ควบคุม ดูแล และติดตามผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการวัดผลการเรียนรู้  และะการติดตามผลหลังการฝึกอบรม

    4.ศึกษาและพัฒนาระบบการฝึกอบรมโดยการนำวิทยาการใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางระบบสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ทันเหตุการณ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

    5.ศึกษาและจัดทำระบบการจัดเก็บเอกสารและหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งแบบทดสอบต่างๆ อย่างเป็นระบบ

    6.จัดทำระบบฐานข้อมูล และเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้ความรู้ในแขนงต่างๆ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

    7.วิเคราะห์และจัดทำทะเบียนวิทยากรภายใน และเป็นผู้นำในการแสวงหา และประเมินความสามารถของพนักงานที่จะเป็นวิทยากรในอนาคต

   8.กำหนดกลยุทธ์และวางระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโต โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว

    9.ให้คำปรึกษา แนะนำและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้

    10.ติดตามข่าวสารด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่าง เช่น ระบบคุณภาพ ISO และปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องอย่างต่อเนื่อง

 

คุณสมบัติ

    1.เพศชาย / หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สาขาจิตวิทยา

    2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ได้ดี

    3.สามารถพูดในที่ชุมชน นำเสนอ และสื่อสารข้อมูลได้ดี

    4.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

    1.เบี้ยขยัน

    2.เครื่องแบบพนักงาน

    3.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

    4.เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน

    5.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    6.ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย

    7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

    8.ตรวจสุขภาพประจำปี

    9.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

    10.โบนัสประจำปี

    11.ปรับเงินเดือนประจำปี

    12.ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD

    13.อาหารราคาสวัสดิการ   

 

 

Kim Pai Ltd., Part.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหรียญทองการพิมพ์
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,
Bangkok
10120

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  2 years
 • Company Industry:

  Media / Publishing / Printing
 • Location:

  Bangkor-laem, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week

Kim Pai
Kim Pai is a leading in business of offset printing over more than 80 years. Kim Pai has expanded our product range and facilities to offer as complete printing and packaging solution as well as relentlessly kept up with the latest printing technology, making us one of the largest and most sophisticated printers in Thailand.

Is this your company? Claim it now!
Apply Now