Kiatnakin Bank Public Company Limited

Job ID: BK-132624 | Location: Bangkok, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

Kiatnakin Bank Public Company Limited

Job ID: BK-132624 | Location: Wattana, Bangkok, Thailand

พัฒนางานปฏิบัติการ 1 (AM-M)

          ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนงานบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงาน ขั้นตอน กระบวนการทำงาน ในสายปฏิบัติการ โดยเฉพาะในส่วนงาน Business Investment Banking ตลอดจนจัดทำและติดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้าง พัฒนา ออกแบบกระบวนงานใหม่ ให้กับหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานผ่านกระบนงานที่มีไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และคำนึงถึงความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายธนาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และกระบวนงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนทบทวนรายงานจากหน่วยงาน เพื่อสร้าง Business Requirement ของโครงการ และเพื่อระบุประเด็นที่ใช้ในการหารือที่เป็นประโยชน์ต่อไป
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ควบคุม ดูแล จัดการการประชุม จัดทำหัวข้อการทดสอบและทำการทดสอบระบบงาน หารือระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือที่ปรึกษาเพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานหลักของโครงการที่ได้รับมอบหมายในด้านบริหารโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และมีผลลัพธ์ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการและให้ความเห็นในด้านต่าง ๆ ของโครงการ
 • จัดการอบรม และให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องของระบบงานเข้าใจในระบบงานใหม่ และสามารถปฏิบัติใช้ได้

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี – โท สาขาการเงิน การธนาคาร คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาระบบการออกแบบกระบวนงาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 - 5  ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน ระบบงาน โดยเฉพาะในส่วนงาน
  Business Investment Banking หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ 
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่าน เขียนได้

 

สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-495-3525

ธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศเท่านั้น

 

Apply Now

Job Details:


Kiatnakin Bank Public Company Limited
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB’s products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP’s future expansion. To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.

Is this your company? Claim it now!
Apply Now