Interlink Telecom Public Company Limited

Job ID: BK-149007 | Location: Bangkok, Thailand
22 October 2019 Print Report Share

Interlink Telecom Public Company Limited

Job ID: BK-149007 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Legal Manager/ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติ:

-เพศ: ชาย/หญิง

-อายุ: 35 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

-มีความรู้ในกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ

-มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ร่าง แก้ไข และจัดทำสัญญา และเอกสารด้านกฏหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีทักษะด้านการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมีความละเอียดรอบคอบ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

-มีทัศนคติในการทำงานที่ดี

 

หน้าที่:

- ดูแลกระบวนการด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆของบริษัท

- จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ทั้งไทย และอังกฤษ)

- ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา ทางด้านกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของบริษัท

- เจรจาต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเป็นตัวแทนของบริษัทในการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท หรือให้ทางบริษัทเสียหายน้อยที่สุด

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ หรือหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ดูแลงานด้านการดำเนินคดี หรือติดต่อประสานงานกับทนายความ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย              

 

Contact
Interlink Telecom Public Company Limited
48 Interlink Building, Soi Rung-Reung,
Ratchadapisek Road, Samsennok,
Huay Khwang,Bangkok 10310

Tel: 02-666-2222 ext. 8933, 8934

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Medical insurance
Life insurance

Interlink Telecom Public Company Limited
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้ถูกก่อตั้งในปี 2550 โดยเป็นบริษัทลูกในเครือของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสายสัญญาณของประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีประวัติผลงานทั้งการติดตั้งและการให้บริการวงจร Fiber Optic ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น TOT, CAT, PEA และ MEA รวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโครงข่ายสื่อสารประเภท 3 จาก กรมการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด ยังให้บริการด้วยจุดมุ่งหมายของการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าด้วยวิสัยทัศน์คือ ดีที่สุดของการเชื่อมต่อ ดีที่สุดของการบริการ และดีที่สุดในด้านราคา Our Fiber Optical Network ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด ( มหาชน) เป็นเจ้าของการให้บริการการสื่อสารทั่วไทยผ่านโครงข่าย Fiber Optic ระหว่างสาย Fiber Optic หุ้มเกราะ และ Switching Technology ด้วยอุปกรณ์ IP network equipment ที่ทันสมัยที่สุด นอกจากนี้การให้บริการยังรวมถึงการใช้งานโครงข่าย Fiber Optic ขั้นสูง , MPLS, SDH และ DWDM ซึ่งได้มีการเดินสายโครงข่ายบนเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้บริการที่เหนือกว่าได้อีกด้วย เช่น Redundancy, Ring Topology access, Corporate data transmission solutions, International Private Leased Circuit Services, Internet Protocol Transit services, MPLS-based IP-VPN service ด้วยการจัดการและดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด ( มหาชน) ยังให้บริการบนโครงข่ายของตัวเอง 100% ซึ่งทำให้สามารถรับรองการบริการและการแก้ไขปัญหาในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้าไม่สะดุด และเพื่อเติมเต็มความพึงพอใจของลูกค้า ดังที่เคยกล่าวไว้ในปฎิญญาการให้บริการ

Is this your company? Claim it now!
Apply Now