Great Earth International Co., Ltd.

Job ID: BK-143267 | Location: Bangkok, Thailand
08 October 2019 Print Report Share

Great Earth International Co., Ltd.

Job ID: BK-143267 | Location: Pathumwan, Bangkok, Thailand

Operation Services Manager/Operation Services Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ติดตามผลการให้บริการพร้อมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • จัดทำเอกสาร Manual ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ร่วมกำหนดนโยบาย ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ควบคุมจำนวนอะไหล่ของเครื่องแต่ละรุ่นให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา
 • จัดทำคู่มือการใช้งาน การดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่องรุ่นต่าง ๆ สำหรับลูกค้า
 • จัดทำ Services Package ของเครื่องแต่ละรุ่น ตลอดจน Package พิเศษสำหรับลูกค้ารายสำคัญ
 • ติดตามงานค้างจากข้อมูลในระบบ SAP ตลอดจนตรวจวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของช่างแต่ละท่าน
 • จัดทำคู่มือ/ วีดีโอการแก้ปัญหาเบื้องต้นของเครื่องรุ่นต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปรับปรุงการให้บริการพร้อมเสนอแนะ
 • ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบปัญหาและพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างและพัฒนาขั้นตอนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ร่างกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของทีมตามที่บริษัทฯ กำหนดและติดตามการปฏิบัติงานของช่างแต่ละบุคคล
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผล/บทลงโทษและรางวัลตอบสำหรับทีมช่าง
 • เรียนรู้การใช้งานและการซ่อมเครื่องรุ่นต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Transportation allowance
Travel allowance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now