First City Commercial Co.,Ltd.

Job ID: BK-143323 | Location: Bangkok, Thailand
03 October 2019 Print Report Share

First City Commercial Co.,Ltd.

Job ID: BK-143323 | Location: Bangkok, Thailand

Sales /พนักงานขายโครงการ

ภารกิจหลัก


ดูแลการขายและบริการลูกค้า(กลุ่มช่าง, ผู้รับเหมา, โครงการก่อสร้างทุกขนาด) วางแผนการตลาด 
ติดต่อนำเสนอลูกค้าด้านราคาและโปรโมชั่น ติดตามการขาย ประสานงานการจัดส่ง ตรวจสอบและ 
ติดตามเครดิตของลูกค้า

หน้าที่งานความรับผิดชอบ
งานที่ปฏิบัติงานขาย 


1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยมและหาลูกค้าใหม่ 
2. ติดตามการขาย ความคืบหน้างานก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
3. ประเมินโอกาสในการขาย และจัดทำแผนการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าที่ดูแล 
4. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อคสินค้าให้พร้อมบริการลูกค้า 
5. จัดทำและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นหมวดหมู่ 
6. ตรวจสอบและติดตามการเปิดเครดิต และการชำระหนี้ของลูกค้าที่รับผิดชอบ 
7. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริการ เช่น คลังสินค้า, จัดส่ง เป็นต้น 
8. ใช้เครื่องมือที่บริษัทกำหนดในการเก็บข้อมูลงานโครงการต่างๆ 
9.อื่นๆงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิ/ระดับการศึกษาปวส. สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์1-3 ปี ด้านการขายหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือนเริ่มต้น แล้วแต่ประสบการณ์ 


ความสามารถที่จำเป็น (Competency)

 • ความรู้/ทักษะ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ และโน้มน้าวลูกค้า
 • มีความรู้ ในกลุ่มก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ และ วัสดุก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • มีความรู้ในด้านการขายและการตลาด
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

พฤติกรรม

 • อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพูดคุยสื่อสาร
 • กระตือรือร้น ขยันทำงาน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และอดทน
 • มีใจรักในการบริการ และติดตามลูกค้า
 • ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าและตลาดอย่างต่อเนื่อง

ตัววัดความสำเร็จของการปฏิบัติงาน

 • ยอดขายตามเป้าหมาย
 • win rate
 • cross selling & up selling
 • การวางแผนการขาย และการเข้าเยี่ยม
 • อัตราจำนวนครั้งของการเยี่ยมเยียนลูกค้าต่อเดือน
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now