Finansia Syrus Securities Public Company Limited

Job ID: BK-37906 | Location: Bangkok, Thailand
11 February 2019 Print Report Share

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

Job ID: BK-37906 | Location: Bangkok, Thailand

Executive Assistant Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

Qualification

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร

Job Description

  • ช่วยประสานงานนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
  • จัดเตรียมข้อมูลการประชุม จัดเตรียมการประชุม พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานจองตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักให้กับผู้บริหาร 
  • ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร
  • อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance