Emerald Nonwovens International Co., Ltd.

Job ID: PEC-370 | Location: Petchaburi, Thailand
30 April 2020 Print Report Share

Emerald Nonwovens International Co., Ltd.

Job ID: PEC-370 | Location: Petchaburi, Thailand

Sales Assistant / ผู้ช่วยฝ่ายขาย

การศึกษา(Education) : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(Experience) :

  • มีประสบการณ์ทำงาน ความเป็นผู้นำการบริหารจัดการ ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1ปี
  • มีประสบการณ์บริหารงานด้านการบริการลูกค้าและระบบทางการตลาด อย่างน้อย 1ปี

คุณสมบัติ /ความชำนาญ(Qualification) :

  • สามารถใช้งาน Computer-MS Office / Internet
  • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนระบบงาน
  • การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ(Responsibility) :

  • รับผิดชอบ รับคำสั่งและปฏิบัติตามหัวหน้าฝ่ายขาย จัดการในส่วนการขาย ทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า ติดต่อประสานงานทั้งด้านราคา และผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า และรายงานผลให้หัวหน้าฝ่ายทราบ
  • รับผิดชอบ ควบคุมแบบสินค้าหรือเอกสารภาพตัวอย่างจากลูกค้า และควบคุมการจัดการเรื่องตัวอย่างสินค้าจนได้รับผลการยืนยันจากลูกค้า และรายงานผลให้หัวหน้าฝ่ายทราบ
  • รับผิดชอบ เมื่อสินค้ามีปัญหา ช่วยหัวหน้าฝ่ายขายในการแก้ไขสินค้ามีปัญหา ทั้งในด้านการส่งมอบและด้านคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus

Emerald Nonwovens International Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now