EGAT International Co., Ltd.

Job ID: NB-4625 | Location: Nonthaburi, Thailand
10 July 2019 Print Report Share

EGAT International Co., Ltd.

Job ID: NB-4625 | Location: Bangkruai, Nonthaburi, Thailand

ผู้จัดการส่วนประจำฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • บริหารสภาพคล่องให้เพียงพอกับการดำเนินงาน โดยให้มีต้นทุนในการจัดหาเงินที่เหมาะสม และบริหารเงินสดคงเหลือไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายของบริษัท
 • ศึกษา วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ตลาดเงิน ตลาดทุนและเครื่องมือทางการเงิน เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
 • ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนและระยะเวลาการลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • จัดทำแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนการเงินของบริษัท การจัดหาเงินทุนและเงินกู้ทั้งของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
 • จัดทำแบบจำลองทางการเงินของบริษัทเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินและประมาณการทางการเงิน
 • สนับสนุนข้อมูลด้านการเงินสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุน
 • ศึกษาและติดตามกฎหมายตามประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งภาษีของประเทศที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ดำรงตำแหน่ง :

 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี/ การเงิน/ เศรษฐศาสตร์/ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปีในวันที่สมัคร
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้    
  • TOEIC แบบส่วนบุคคล (Personal)  ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน
  • TOEFL Paper ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
  • TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 200 คะแนน
  • TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
 • โดยมีอายุผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง :

 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านบริหารการเงิน หรืองานที่มีลักษณะใกล้เคียง  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถสมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์                ทางเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.egati.co.th                          
หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เข้าไปกรอกใบสมัครได้

ที่website ของบริษัท : http://www.egati.co.th

Qualified and interested candidates are always welcome to apply directly at

our company website : http://www.egati.co.th


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Senior Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  10 years
 • Company Industry:

  Energy / Power / Water / Oil & Gas / Waste Management
 • Location:

  Bangkruai, Nonthaburi, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีพันธกิจในการพัฒนา จัดหา ลงทุน ร่วมลงทุน ในธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร กฟผ. และประเทศไทยโดยส่วนรวม

Is this your company? Claim it now!