Data In Motion Co., Ltd.

Job ID: BK-103025 | Location: Bangkok, Thailand
28 June 2019 Print Report Share

Data In Motion Co., Ltd.

Job ID: BK-103025 | Location: Laksri, Bangkok, Thailand

ENGLISH STAFF/เจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

                (๑) เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)

                 (๒) เป็นผูมีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                (๓) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ

                (๔) สามารถสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นล่ามแปล

                (๕) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

                     ๑. TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ หรือ

                     ๒. IELTS ไม่ต่ำกว่า ๔.๕ หรือ

                     ๓. TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ หรือ

                     ๔. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๖๐

                (๖) ไม่เป็นอื่นอยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น

                (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น

                (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ

                (๑๐) มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 

โดยมีรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 

               (๑) แนะนำเบื้องต้นกรณีชาวต่างมาแจ้งความร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือต่อเจ้าพนังงานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

                (๒) แปลเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเป็ฯข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดำเนินการต่อไป

 

               (๓) แปลคำร้องขอปิดกั้นเว็บไซต์หรือข้อมูลเพื่อส่งไปยังหน่วยงานของต่างประเทศ

 

               (๔) แปลข้อความเบื้องต้นตามเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของกลุ่มบุคคลเป้าหมายจากต่างชาติ

 

               (๕) เป็นล่ามในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร หรือหน่วยงานจากต่างประเทศ

 

               (๖) เป็นล่ามกรณีออกพื้นที่ปฏิบัติการ หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

 

               (๗) เป็นล่ามกรณีผู้เสียหายชาวต่างชาติมาร้องทุกข์ หรือผู้ต้องหาต่างชาติถูกกล่าวหาโดยมีข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่องโยงกันสลับซับซ้อน

 

               (๘) แปลเอกสารที่ส่งมาจากบุคคล หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความสลับซับซ้อนและคำศัพท์เฉพาะ

 

               (๙) งานอื่นๆ ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมอบหมาย

 

*อัตราค่าจ้างของผู้รับจ้าง เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

*ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 หยุดงานเสาอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*มีประกันสังคม 

*ทำงาน ณ อาคาร บี ศูยน์ราชการ ที่ชั้น 7 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Flexible working hours
Medical insurance
Dental insurance

Is this your company? Claim it now!