CPTG & CROP (Maize)

Job ID: BK-128081 | Location: Bangkok, Thailand
29 August 2019 Print Report Share

CPTG & CROP (Maize)

Job ID: BK-128081 | Location: Dindaeng, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่อาวุโส/ ผู้จัดการแผนกฝ่ายสัญญาและเร่งรัดพัฒนาหนี้/Credit Management (Senior Officer/ Manager)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบ ข้อกฏหมาย และพิจารณาสัญญาเบื้องต้น 
 • ให้คำปรึกษากับบุคลากรของบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกฏหมายเบื้องต้น
 • จัดเก็บรวบรวมกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ กับลูกหนี้ทุกประเภทของบริษัท ฯให้ชำระหนี้ (ทั้งลูกหนี้ในและต่างประเทศ) 
 • ร่างหนังสือทวงถาม (Notice) รวมทั้งโต้ตอบอีเมลล์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ประสานงานกับเจ้าพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานอัยการ และศาลในการดำเนินคดีต่าง ๆ
 • ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม ศาลอุธรณ์ ศาลฎีกา กรมบังคับคดี หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับคดีดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบวิธีปฎิบัติของทางราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา ของบริษัท ฯต่างๆ และทุกประเภทที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบยกร่าง เอกสารสัญญา ต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการ เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา และประสานงานสำนักกฎหมาย
 • ตรวจสอบกรณีมีการปฏิบัติงานที่ผิดข้อตกลง หรือข้อสัญญา และให้ความเห็นเกี่ยวกับงานคดี เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดเก็บ รวบรวมนิติกรรมสัญญา ที่เสนอเข้ามา เพื่อตรวจสอบ และนำเสนอต่อไป
 • ดำเนินการตรวจสอบ สอบสวน หาข้อเท็จจริงทางวินัย ในกรณีมีการทุจริต
 • ดำเนินงานด้านบันทึก ข้อมูล และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
 • ดำเนินการจัดหาสถานที่เช่า เจรจาต่อรองในเรื่องสิทธิการเช่า ตลอดจนเงื่อนไขในสัญญาเช่าพร้อมจัดทำสัญญาต่าง ๆ , สัญญาจ้าง ฯ , สัญญาบริการต่าง ๆ

คุณสมบัติ

 • จบด้านปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • ในหน้าที่รับผิดชอบ สามารถวินิจฉัยงานและมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และมีไหวพริบปฏิภาณในแก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีความอดทน สามารถทางานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่จำกัดได้
 • มี Service-minded ในการทำงานและมีจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Transportation allowance
Medical insurance
Life insurance

CPTG & CROP (Maize)
CP International Trading Business Group targets to be the world rice leader achieving such vision through its successful rice business model – the classic full integration strategy (from farm to table) with commitment to help farmers have a better life and more sustainable future. We also deliver high quality products; rice, agricultural products, foodstuffs, transportation services and the Inland Container Depot (ICD). The concept of food safety, business sustainability and social responsibility have been practiced and imbedded into the day-to-day operation so as to serve the need of global consumers across 7 continents 90 countries. Crop Integration Business Group (Maize) aims to develop the long term, sustainable quality of life of farmers in Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, China, India and Bangladesh with the most prominent hybrid corn seeds and fertilizers which revolutionize farmers’ way of cultivating throughout the countries.

Is this your company? Claim it now!
Apply Now