CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: BK-149542 | Location: Bangkok, Thailand
24 October 2019 Print Report Share

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: BK-149542 | Location: Bangrak, Bangkok, Thailand

ผู้จัดการฝ่าย Digital Technology /(ส่วนงาน Digital Learning & Technology Management)สังกัด บริษัท ปัญญธารา จำกัด

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง, อายุ 35-40 ปี
  • ปริญญาตรี/โท สาขา IT, Computer Science, Business Computer หรือการบริหารจัดการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ทักษะด้านเทคนิค การบริหารจัดการฐานข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และบริหารความต้องการด้านITขององค์กร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น คล่องตัว

ลักษณะงาน

กำกับดูแล และบริหารจัดการด้านIT เพื่อสนับสนุนงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ CP ALL รวมถึงกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการขององค์กร

ความรับผิดชอบ

  • บริหารงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารงบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม
  • กำหนดและออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ (Application & Software) ให้สามารถรองรับงานด้านพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • กำหนดแนวทางและบริหารการให้บริการสารสนเทศและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านIT แก่บุคลากรขององค์กร
  • ควบคุมและตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในแผนงานที่กำหนดและงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอื่นๆ ให้ดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

ผู้สนใจ สามารถส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการสมัครมาได้ที่ APPLY NOW

หรือส่งจดหมายสมัครงานที่ ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 323 อาคาร United Center ชั้น 28 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
Apply Now

Job Details:


CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มานานกว่า 20 ปี วันนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “7-Eleven ร้านอิ่มสะดวก” มีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า 10,000 ร้านให้บริการลูกค้า 7 ล้านคนต่อวัน ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและสนใจในกิจการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

 

Is this your company? Claim it now!
Apply Now