Comba Telecom Co., Ltd.

Job ID: BK-149187 | Location: Bangkok, Thailand
22 October 2019 Print Report Share

Comba Telecom Co., Ltd.

Job ID: BK-149187 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Procurement Officer)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์หรือตามรายการขอซื้อ (PR)
 • ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (PR) และดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ (PO)
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย และผู้รับเหมา
 • หา Supplier และ Subcontractor รายใหม่ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยงข้องกับงานจัดซื้อ
 • รับ / ตัด / นับสต๊อคสินค้า เพื่อวางแผนการสั่งสินค้า
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการเบิก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะด้านเจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อในธุรกิจโทรคมนาคมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now

Job Details:


Comba Telecom Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now