Chodthanawat Co., Ltd.

Job ID: BK-257188 | Location: Bangkok, Thailand
29 October 2020 Print Report Share

Chodthanawat Co., Ltd.

Job ID: BK-257188 | Location: Bangrak, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ/เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ

1. ดูแล ประสานงาน ติดตามการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

2. ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลหลัก เช่น Master Data  สิทธิ์ในการเข้าดูระบบ  และงานอื่นๆ ในระบบ ตามอำนาจการจัดการ

3. ประสานงานหน่วยงาน ศึกษา รวบรวม ออกแบบวางแผนการปฏิบติงาน ในการจัดหานวัตกรรมระบบที่ทันสมัยในการพัฒนากระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพ กระชับ รวดเร็ว  ประหยัด ทันยุคสมัย และหลีกเลี่ยงความสูญเสียและข้อผิดพลาดในการทำงาน

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการในการแก้ไข และหรือ พัฒนาระบบ รวมถึงจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างแก้ไข และหรือ พัฒนาระบบ

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Travel allowance
Life insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now