Bangkok Airways Public Company Limited

Job ID: BK-118175 | Location: Bangkok, Thailand
05 August 2019 Print Report Share

Bangkok Airways Public Company Limited

Job ID: BK-118175 | Location: Bangna, Bangkok, Thailand

Flight Dispatcher

 วัตถุประสงค์ของงาน:

เตรียมความพร้อมให้กับเที่ยวบินในส่วนของการวางแผนการบิน รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน และเอกสารที่เี่ยวข้อง เพื่อการปฎิบัติการบินที่เป็นไปด้วยความปลอดภัย ตามแผนที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหรือข้อบังคับทางการบินของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สนับสนุนงานอำนวยการบินให้กับพนักงานอำนวยการบินและนักบิน ภายใต้การดูแลควบคุมของพนักงานอำนวยการบินผู้มีใบอนุญาต 
 • จัดเตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ ข้อมูลแถลงข่าวการบิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการปฎิบัติการบิน 
 • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการทำบรรยายสรุปข้อมูลแผนปฎิบัติการบินให้กับนักบินและลูกเรือ
 • จัดส่งข้อมูลแผนการบินให้กับหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขหรือยกเลิกแผนการบินหากมีความจำเป็น
 • ติดตามข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงของข่าวอากาศ รวมถึงข่าวแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด หรือความสมบูรณ์พร้อมใช้ของระบบเดินอากาศ รวมถึงข้อมูลข่าวการบินที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบกับเที่ยวบินในขณะปฎิบัติการบินอยู่บนอากาศ ให้นักบินรับทราบ
 • จัดหาและนำส่งข้อมูลที่มีเป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติการบินของเที่ยวบินที่กำลังบินอยู่ให้กับนักบินได้ทราบ ด้วยการนำส่งข้อมูลผ่านทางวิทยุหรือระบบสื่อสารอิเล็คโทรนิค (ACARS)  ในขณะที่เครื่องกำลังปฎิบัติการบิน
 • จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับคืน หรือรายงานกลับมา หลังจากการปฎิบัติการบินของนักบิน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการวางแผนการบินในครั้งต่อไป
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ปฎิบัติตามแผนการตอบสนองต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินของบริษัทที่วางไว้  โดยการปฎิบัติดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบปฎิบัติของทางหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร และคู่มือปฎิบัติงานที่ได้รับมาจากห้องสมุดฝ่ายปฎิบัติการบิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบิน หรือหลักสูตรการบริหารงานจราจรทางอากาศจากสถาบันการบินพลเรือนหรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (FOO License)
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป และยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร)
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบและเชิงเหตุผล
 • มีทักษะด้านการคำนวนในระดับดี
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

วันและเวลาปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานเป็นกะตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารปฏิบัติการ Bangkok Airways Operations Complex (BAOC) ถนนบางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ

 

 Bangkok Airways Public Company Limited

99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road Khwaeng Chom Phon,

Chatuchak Bangkok 10900 Thailand


Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Bangkok Airways Public Company Limited
Bangkok Airways Public Company Limited The origins of Bangkok Airways can be traced back to 1968 and a company known as Sahakol Air, which was initially set an air taxi service operating a Tradewind, a twin-engine, ten-seat aircraft during the Vietnam War. The assignments came from Overseas International Construction Company (OICC), an American construction company known as United States Operations Mission (USOM) and a number of other organizations engaged in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

Is this your company? Claim it now!