Bangkok Airways Public Company Limited

Job ID: BK-94536 | Location: Bangkok, Thailand
10 June 2019 Print Report Share

Bangkok Airways Public Company Limited

Job ID: BK-94536 | Location: Jatuchak, Bangkok, Thailand

CAPEX Analyst - Project /นักวิเคราะห์งบลงทุน - โครงการลงทุน

Qualifications:

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชี การเงิน บริหารการจัดการ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานในสายงานด้านบัญชีและการเงิน ทางด้านการวิเคราะห์ และตัวเลขทางการเงิน การจัดทำรายงานให้กับผู้บริหาร 3-5 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญในการใช้งาน MS.Excel และการนำเสนอรายงานในรูปแบบ MS.Powerpoint
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
 • สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน Feasibility study จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  

  Key Responsibilities:

 • บริหารกระบวนการจัดทำและติดตามแผนการลงทุนโครงการและงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นด้านการเงินและการจัดการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุด
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กำหนดแผนงาน สมมุติฐาน ข้อแนะนำในการจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี (Budget Planning) การปรับปรุงงบประมาณระหว่างกาล (Budget Adjustment) และการทบทวนงบประมาณระหว่างปี (Budget Revision)
 • พิจารณาคำของบประมาณโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ และวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เงินทุน (Feasibility Study)
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ พร้อมเสนอแนะกระบวนการในการจัดทำ feasibility study/Financial Analysis (Pre-Evaluation)ของแต่ละโครงการ รวมถึงติดตามการประเมินผลของโครงการต่างๆหลังดำเนินการแล้ว (Posted Evaluation) เพื่อติดตามและวิเคราะห์ความสามารถในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งมีส่วนช่วยในการจัดทำ Model เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนโครงการที่ต้องการใช้เงินลงทุนของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในวิเคราะห์ผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย รายได้ในอนาคตของบริษัท
 • จัดเตรียมตัวเลขคาดการณ์การลงทุน Project ระหว่างปี (Latest Estimated Budget and Depreciation) และ Long Term Plan พร้อมกับวิเคราะห์และเสนอแนะ หากมีโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยง และส่งผลกระทบกับ Financial Target/Budget ที่บริษัทได้ตั้งไว้ โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป
 • จัดทำรายงานที่สำคัญเพื่อผู้บริหาร ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงาน และใช้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนแผนงานหรือกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 • Job Details:


  Benefits:
  Five-day work week
  Medical insurance
  Dental insurance
  Life insurance

  Bangkok Airways Public Company Limited
  Bangkok Airways Public Company Limited The origins of Bangkok Airways can be traced back to 1968 and a company known as Sahakol Air, which was initially set an air taxi service operating a Tradewind, a twin-engine, ten-seat aircraft during the Vietnam War. The assignments came from Overseas International Construction Company (OICC), an American construction company known as United States Operations Mission (USOM) and a number of other organizations engaged in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

  Is this your company? Claim it now!