สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Job ID: BK-92487 | Location: Bangkok, Thailand
06 June 2019 Print Report Share

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Job ID: BK-92487 | Location: Jatuchak, Bangkok, Thailand

Bond officer - เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

สังกัด                ฝ่ายตราสารหนี้

ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหาร – เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

จำนวน              3 อัตรา                         

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

สายประกาศ

 • ติดตามภาวะตลาดทุนโดยรวม และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา bond ecosystem ของไทย เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือกำกับดูแลพร้อมทั้งติดตามพัฒนาการและนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศ และแนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำกับดูแลตลาดตราสารหนี้ไทย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรองรับเพื่อให้ไทยเป็นมาตรฐานสากล
 • ศึกษาและออกหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ product ทางด้านตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระและต้นทุนกับผู้ปฏิบัติเกินจำเป็น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับ International Best Practices 
 • ส่งเสริมและพัฒนากฎเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ข้ามประเทศ (Cross Border Offering)
 • อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 • สายกำกับตัวกลางและความเสี่ยง

 • ติดตามภาวะตลาด และตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ และดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ เพื่อป้องกันและรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
 • จัดเตรียมฐานข้อมูลและระบบเพื่อรองรับการติดตามความเสี่ยงและการเตือนภัยล่วงหน้าและดำเนินการติดตามความเสี่ยง พร้อมทั้งเตือนภัยและหามาตรการจัดการความเสี่ยง
 • ศึกษาและออกหลักเกณฑ์กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้ได้  มาตรฐานสากล
 • ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์และพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือกฎหมาย
  • มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  • มีคุณวุฒิ CFA/CISA หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวาณิชธนกิจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ การออกเสนอขายและการซื้อขายตราสารหนี้ และนวัตกรรมของตราสารทางการเงินใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ให้มีการกำหนดแนวทางการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้

  สวัสดิการ:

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทุนการศึกษา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง https://www.sec.or.th/TH/Documents/job_application.doc พร้อมแนบเอกสาร หรือยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณนันทนัช / คุณสุภมาศ / คุณวิศิษฏ์ Tel : 02-263-6545 / 02-033-9614 / 02-033-9982 www.sec.or.th

  Job Details:


  Benefits:
  Five-day work week
  Free shuttle bus
  Medical insurance
  Dental insurance

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

  Is this your company? Claim it now!