สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Job ID: BK-146983 | Location: Bangkok, Thailand
16 October 2019 Print Report Share

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Job ID: BK-146983 | Location: Jatuchak, Bangkok, Thailand

Bond officer - เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

สังกัด                ฝ่ายตราสารหนี้

ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหาร – เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

จำนวน              2 อัตรา                         

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

สายนโยบาย/ประกาศ

1. ติดตามภาวะตลาดทุนโดยรวม ตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาด รวมถึงติดตามนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และแนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อคิดค้นให้เกิด Product ทางด้านตราสารหนี้ใหม่ ๆ ในประเทศไทย

2. ศึกษาและออกหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ Product ทางด้านตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับ International Best Practices

3. พิจารณาการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายตราสารหนี้ข้ามประเทศ (Cross border offering)

 

สายอนุมัติตราสารหนี้

1. พิจารณาคำขออนุมัติตราสารหนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวน สำหรับเสนอขายตราสารหนี้และตราสารซับซ้อน ให้ถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องภายหลังการเสนอขาย รวมทั้งการตรวจสอบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด

2. พิจารณาเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ออกตราสาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น

4. ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้และผู้ลงทุน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด

5. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารการเงินและกลไกในตลาดทุน และมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี

คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีคุณวุฒิ CFA CISA CAIA หรือ CPA
 • มีความรู้ด้านตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ และกลไกรองรับนวัตกรรมของตราสารการเงินใหม่ ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 

สวัสดิการ:

 • ประกันสุขภาพพนักงาน คู่สมรส บุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
 • ค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • PVD เงินสมทบให้พนักงาน เดือนละ 12% ของเงินเดือน
 • อื่น ๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ผ่านระบบ Online

https://www.sec.or.th/TH/Pages/JOB_LISTVIEW.aspx

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-033-4612 / 02-033-9614

www.sec.or.th

 

Apply Now

Job Details:


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

Is this your company? Claim it now!
Apply Now