บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Job ID: PH-1096 | Location: Phuket, Thailand
10 March 2019 Print Report Share

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Job ID: PH-1096 | Location: Phuket, Thailand

Management Trainee ประจำ สาขา ภูเก็ต

ความรับผิดชอบหลัก :
 • ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดร้านและความเรียบร้อยในการปิดร้าน โดยใช้ checklist
 • ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%
 • รับสินค้าต่างๆ จาก supplier และดูแลการจัดเก็บให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • นับสต็อกสินค้า
 • วางแผนจำนวน/ ปริมาณสินค้าที่ต้องเตรียมและมอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม
 • ตรวจเช็คความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน SOO
 • จดบันทึกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อถามหรือประชุมกับผู้จัดการร้าน
 • ควบคุมเงินสดภายในร้าน
 • ลงบันทึกสินค้าที่เสียหาย
 • ตรวจเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบของบริษัท
 • สื่อสารนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติงานจากผู้จัดการร้านกับพนักงาน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการร้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน :
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Job Details: