11 June 2019
Job ID: CM-1790
Cluster Human Resources Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน

 • กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานด้านอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การทำสัญญาการจ้างงาน และการประเมินผลการทดลองงาน
 • บริหารการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน และด้านสวัสดิการพนักงาน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
 • วางแผนด้านการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการให้สำเร็จตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ
 • บริหารงานด้านกิจกรรมพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • ดูแลด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้สอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี มีประสบการณ์ด้าน Human Resources Manager
 • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
 • อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ

Job Details:

Chiang Mai Phucome (3) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!