23 April 2019
Job ID: CM-1609
Senior Housekeeping Manager

หน้าที่หลัก:
-  ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้าน
- บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน
- เตรียมขั้นตอนมาตรฐานของการทำงานให้แก่พนักงานในแผนก
- สั่งซื้อของใช้ในแผนกแม่บ้านโดยผ่านแผนกจัดซื้อ
- แก้ปัญหาการร้องเรียนและการร้องขอของลูกค้าที่ใช้บริการ
- ให้ความรู้และอบรมพนักงานในแผนกแม่บ้าน
- ควบคุม/ดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา


Job Details:

Chiang Mai Phucome (3) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!