16 May 2019
Job ID: BK-80220
Product Development Manager

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์เดิมให้สำเร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามที่ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด หรือลูกค้าขอพร้อมทั้งทบทวนสูตรของสินค้าเดิม เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือลดต้นทุน
 • จัดเตรียมและทำการทดสอบ ของตัวอย่างหรือสินค้าที่จะจัดจำหน่าย
 • สามารถคิดค้นงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เทียบกับคู่แข่ง
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • วิเคราะห์ในด้านผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาด
 • ติดต่อและขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เวลาทำงาน  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  09.00 - 18.00 น

เงินเดือน      ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน     127 อาคารปัญจภูมิ ชัน 14 สาทร ซ.5 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ต้องมีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์วัตถุดิบโดยเฉพาะทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร / อาหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาหาร
 • มีทักษะในการเจรจาและทักษะในการจูงใจคน

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance

BAAN KHANITHA CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!