Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-64141 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-64141 | สถานที่ทำงาน: สวนหลวง, กรุงเทพ, ประเทศไทย

Programmer Web Application ( with Experience )/โปรแกรมเมอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น (จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดี
 • สามารถเขียน C# ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน Angular จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน git
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Web application อย่างน้อย 1 ขึ้นไป
 • มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design เป็นอย่างดี
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Docker / Container จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจ RESTFul เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
 • คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-28 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

   สวัสดิการ

  • ประกันกลุ่ม สุขภาพและอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดฟอร์มบริษัท
  • โบนัสประจำปี
  • อื่นๆ

  Contact:
  Human Resource Dept.
  Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.
  1617 Soi 33 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250


  รายละเอียดงาน:


  สวัสดิการ:
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  เงินโบนัสตามผลงาน
  ประกันสุขภาพ