Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.

รหัสงาน: PH-2537 | สถานที่ทำงาน: ภูเก็ต, ประเทศไทย

Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.

รหัสงาน: PH-2537 | สถานที่ทำงาน: ภูเก็ต, ประเทศไทย

EHS Supervisor (Phuket site) / หัวหน้างานด้านความปลอดภัยประจำโรงงาน (จ.ภูเก็ต)

Report to: EHS Manager

Qualifications and responsibilities:

 • Bachelor degree in Occupational Health and Safety.
 • 3 years experiences at least in EHS field.
 • Demonstrate a manufacturing industrial working knowledge, comprehension and application of Thai regulations on safety, health and environmental (EHS).
 • Demonstrate proficiencies in office productivity tools (e.g. Excel, Word and PowerPoint).
 • Demonstrate fluently in English, both writing and speaking and be able to communicate with people at all levels in the company.
 • Having an experience about ISO45001 or OHSAS18001 standard preferable.    
 • Training individuals including area supervisors a bout safety concerned issues.
 • Reviewing investigation reports of safety incidents/accidents with root cause analysis.
 • Reviewing the environmental reports according to Thai law.
 • Facilitating safety meeting and developing action plans with operation to improve safety culture.
 • Workplace inspection to eliminate or minimized incorrect working methods and improper equipment using.
 • Checking and monitoring access control of people visiting the company.
 • Conducting activity and facility risk assessment.
 • Other tasks that assigned by EHS Manager.

รายงานต่อ: ผู้จัดการความปลอดภัย

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความปลอดภัยกับสายงานอุตสาหกรรมการผลิต และข้อกำหนดต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายไทย
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการจัดการงานด้านเอกสาร เช่น Microsoft Word Excel และ Power point เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสามารถสื่อสารกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรได้
 • มีประสบการ์ณการทำงานในระบบ ISO45001 หรือ OHSAS18001จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฝึกอบรม และถ่ายทอด การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการความปลอดภัยให้หัวหน้างานระดับปฏิบัติการได้
 • ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ฐานรากของปัญหาได้
 • จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด
 • นำเสนอและทบทวนแผนงานความปลอดภัยประจำปีและเสนอประเด็นปรับปรุงที่สอดคล้องกับความปลอดภัยต่อที่ประชุมของผู้บริหารทุกๆเดือน
 • ตรวจสอบหาจุดบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • ตรวจเช็คและเฝ้าระวังบุคคลที่ผ่านเข้าออกภายในโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ
 • ทำการประเมิณความเสี่ยงของกิจกรรมและอุปกรณ์ต่างๆร่วมกับหัวหน้าของแต่ละส่วนงาน
 • ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการความปลอดภัยฯ มอบหมายให้

Interested candidates are invited to apply or contact for additional information at:

Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.,

80 Moo 8 Sakdidej Road, Tambon Vichit, Muang, Phuket 

Telephone: + (66) (76) 371111 ext.1303

Website : www.thaisarco.com


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  หัวหน้างาน
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอื่นๆ
 • สถานที่ทำงาน:

  ภูเก็ต, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

Thailand Smelting & Refining Company Limited, commonly known as Thaisarco, is a Phuket based company, and is a subsidiary of Amalgamated Metal Corporation Plc, based in London, England. The Company is recognised worldwide as a leading smelter and manufacturer of London Metals Exchange branded tin ingot in addition to being a supplier of a wide range of value added tin, tin alloys and tin related products to various well known manufacturing companies worldwide.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที