Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

รหัสงาน: BK-149566 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital

รหัสงาน: BK-149566 | สถานที่ทำงาน: บางกอกน้อย, กรุงเทพ, ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ/

1. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ในพื้นที่ของโรงพยาบาล
2. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาจ้างช่วง รวมถึงตรวจสอบเอกสารงานช่างประจำวัน และนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้งานได้มาตรฐานตามกำหนด
3. รวบรวม ปรับปรุงแบบสถาปัตย์ ควบคุมการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบวิศวกรรมต่างๆ ของอาคารให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่เสมอ
4. ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ แก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้ความรู้ หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับงานออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า, สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายใน
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม หรืองานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 1-3 ปี


รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที